لیست خدمات اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان

 


ردیف

عنوان خدمت

فرآیند خدمت

آدرس محل ارایه خدمت

روش ارایه خدمت

فرم ها و مدارک مورد نیاز

آدرس صفحه اینترنتی

1

آموزشهای هنری ادبی

مشاهده چارت خدمت

مشاهده لیست مراکز ارایه دهنده خدمت

حضوری

فرم عضویت

 

2

فروش کتابهای کانون زبان

مشاهده چارت خدمت

کانون زبان ایران

همدان بلوار فاطمیه

38244700

الکترونیکی

تخصیص نام کاربری توسط مسئول کانون زبان

http://www.ilireg.ir:8095

3

نمایش فیلم در سینما کانون

مشاهده چارت خدمت

سینما کانون همدان

همدان میدان باباطاهر سینما

34223411

حضوری - الکترونیکی

مراجعه به سایت یا سینما

http://cinemakanoon.ir

4

فعالیت های واحد سیار روستایی

مشاهده چارت خدمت

مشاهده لیست مراکز ارایه دهنده خدمت

حضوری

 

 

5

امانت کتاب

مشاهده چارت خدمت

مشاهده لیست مراکز ارایه دهنده خدمت

حضوری

 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:: اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان ::